سال۱، شماره۱، تابستان ۱۴۰۱

 بررسی خصوصیات کیفی آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و منابع آلوده کننده آن در استان گیلاندریافت
 نقش تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آبدریافت

سال۱، شماره۲، پاییز ۱۴۰۱

سال۱، شماره۳، زمستان ۱۴۰۱

شماره های پیشین نشریه